1250 Yu Yuan Rd 3rd  Floor /An Xi Rd
         Shanghai, China 200050

Phone:: +86 135.246.583.73 (wechat)

Copyright © 2019 Latin Grooves.com

Proudly created with Wix.com

CONTACT

“Chang Ning District Culture Palace"
1250 Yu Yuan Rd 3rd Floor Suite 311 /An Xi Rd     

 Shanghai China 200050

 Phone: +86.135.246.583.73 ( wechat)

 

“长宁区工人文化宫”

上海市:愚园路 1250号 三楼 302室/安西路

上海  邮编: 200050

手机:+86.135.246.583.73 、(微信)